Zgłoszenia i wpisowe

Warunki zgłoszenia:

1. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w festiwalu zobowiązują się do wysłania:

a)    czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia zawierającej:

  • dane opiekuna;
  • listę członków patrolu (dane solisty);
  • krótką charakterystykę (dla konferansjera) lub film promujący wykonawcę;
  • tytuły utworów zgłaszanych do konkursu oraz przybliżony czas ich trwania;

b)   tekstów piosenek zgłaszanych do konkursu;
c)   dowodu wpłaty wpisowego (kopia lub skan).

Uwaga! Zgłoszenia nie zawierające kopii (skanu) wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 marca 2020r. (termin preferowany do 28 lutego 2020r.).

3. Formularz zgłoszeniowy, będący wersją online „Karty zgłoszenia”, wraz ze szczegółami dotyczącymi jej wypełniania i przesyłania znajduje się na stronie www.bumerang.zhp.pl. Wydrukowaną i podpisaną przez właściwego Komendanta Hufca „Kartę zgłoszenia” należy przekazać organizatorom w dniu przyjazdu podczas rejestracji w Biurze Organizacyjnym.

4. Po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.

 

Wpisowe:

1. Wysokość wpisowego wynosi:

  • dla uczestników zgłoszonych w terminie preferowanym – 35zł. od osoby
    (w przypadku patrolu powyżej 10 osób 1 opiekun zwolniony jest z wpisowego),
  • dla uczestników zgłoszonych po terminie preferowanym – 40 zł. od osoby (w tym opiekun).

2. Wpisowe należy wpłacić do 28 lutego 2020r. (dla zgłoszeń w terminie preferowanym)  lub do 6 marca 2020r. (dla zgłoszeń pozostałych) na konto:

08 1750 0012 0000 0000 4085 5777

Z dopiskiem „Składka zadaniowa - FESTIWAL BUMERANG + nazwa patrolu”.

3. Patrole zainteresowane otrzymaniem faktury lub noty księgowej zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w „KARCIE ZGŁOSZENIA”. Należy jednak pamiętać, że faktura lub nota księgowa może być wystawiona wyłącznie na podmiot, z którego konta wpłynęły pieniądze.

4. W przypadku rezygnacji zespołu z uczestnictwa w festiwalu lub przyjazdu mniejszej liczby osób niż zgłoszono wpisowe nie podlega zwrotowi.

 
Strona Główna | Powrót